Hlavní stránka

SC1

Strategický cíl 1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví

obrázek SC1

Zlepšení orientace občanů ve zdravotním systému a povzbuzení aktivity občanů k péči o vlastní zdraví, k aplikaci zdravého životního stylu, k omezení rizikového chování, k rozvoji osobní zodpovědnosti a k účelnému přístupu ke zdrojům zdravotnického systému jsou faktory, které pozitivně ovlivní zvládnutí rostoucí incidence chronických onemocnění u stárnoucí populace. Posílení pozice občana v zdravotnickém systému je zcela v souladu s doporučeními EK Zdraví 2020, je cestou k rozvoji jednoduché a účinné komunikace mezi občany, zdravotnickými profesionály[1] a zodpovědnými orgány veřejné správy.

Východiska a požadavky na naplnění strategického cíle

Je potřeba vytvořit takový systém, který by poskytoval veřejné služby na kterých bude participovat řada subjektů (například zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, poskytovatelé zdravotních služeb,…)   a stal by se tak důvěryhodným zdrojem informací pro občany a zároveň vhodně doplňoval systémy zdravotních pojišťoven motivující své pojištěnce.

Služby s využitím nástrojů informačních a komunikačních technologií, které by aktivitu občanů podporovaly, existují zpravidla pouze jako součásti jiných specifických systémů. K dispozici není ucelený a záměrně budovaný systém, který by podporoval aktivní zapojení občanů v prevenci a péči o vlastní zdraví a integroval nabídku existujících a nově budovaných elektronických informačních zdrojů a služeb.

Takový systém budeme zjednodušeně nazývat Národním zdravotnickým informačním portálem, který bude hlavním zdrojem informací o zdraví a zdravotnictví pro občana a významným zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky ve zdravotnictví. Měl by poskytnout nebo zprostředkovat komplexní informace z oblasti zdravotní péče, prevence a podpory zdraví jak pro širokou, tak odbornou veřejnost, například:

 • informace o interaktivních preventivních programech zaměřených na zvyšování zdravotní gramotnosti,
 • navigátor pro poradenskou, konzultační a intervenční činnost v oblasti prevence rizikových faktorů životního stylu, s využitím odkazů na důvěryhodné zdroje informací,
 • epidemiologické prevalenční studie,
 • matematické modelování prognóz onemocnění, efektivity preventivních programů,
 • epidemiologické prevalenční studie,
 • věcně příslušné analýzy a legislativu,
 • vhodné nástroje sociálního marketingu,
 • navigátor komunitních programů s využitím geografického informačního systému.

Národní zdravotnický informační portál (dále také jen jako „Portál“) vytvoří chráněný komunikační kanál mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb a vytvoří uživatelsky přívětivé prostředí pro čerpání zdravotních služeb (objednávání, konzultace, výpisy z dokumentace apod.).

Národní zdravotnický informační portál využívá (odkazuje na) data z jiných zdrojů informací / portálů a dává je do souvislostí a vytváří tak ucelený, přehledný a důvěryhodný veřejný zdroj informací. Zprostředkované informace jsou buď garantovány anebo je uváděn zdroj, který za jejich správnost odpovídá.

Dopady naplnění jednotlivých specifických cílů v kontextu strategického cíle

Národní zdravotnický portál bude provozován a spravován MZ ČR (nebo jím určenou organizací, jako například Národním centrem elektronického zdravotnictví). Hlavním zdrojem financování budou zdroje ESI fondů a státního rozpočtu. V některých případech bude účelné využít zdrojů zdravotních pojišťoven a soukromých subjektů, které budou mít na financování vlastní ekonomické zájmy. Zapojení pacientů do péče o vlastní zdraví, péče o chronicky nemocné, využívání prostředků telemedicíny, apod, jsou faktory, které budou stále více motivátory pro dosahování vyšší efektivity zdravotnického systému a lze tedy očekávat zapojení zdravotních pojišťoven.

Pro zajištění chodu portálu bude potřeba vytvořit resp. propojit celý ekosystém přispěvatelů a redaktorů a stanovit jejich práva, povinnosti a odpovědnosti. Tak jako v celé strategii i zde je cílem umožnit využití na základě dobrovolnosti, informace poskytovat se stanovenou mírou odborné garance a prostřednictvím jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví od různých poskytovatelů. V řadě případů půjde o garantovaný doplněk ke stávajícím službám, ne o jejich náhradu.

Strategický cíl sestává ze tří specifických cílů, a to:

 1. Zajištění snadného a rovného přístupu k informacím o poskytovatelích zdravotních služeb, zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace, který je realizován prostřednictvím třech opatření:
  • úplný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb včetně kvalitativních parametrů. Jeho výstupem bude poskytování komlexní a průběžně aktualizované informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb. Tato služba umožní občanovi si vybrat poskytovatele dle svých potřeb a preferencí,
  • elektronické objednání zdravotní služby. Jeho výstupem bude zprostředkování přístupu občanů do jednotlivých objednávkových systémů poskytovatelů a těm, kteří je nemají, umožní využít k tomuto účelu centrální aplikaci. Tato služba zjednoduší přístup občanů ke zdravotním službám v závislosti na jejich potřebách a možnostech,
  • distanční elektronická konzultace zdravotního stavu. Jeho výstupem bude chráněný komunikační kanál mezi pacientem a jeho lékařem. Tato služba umožní vyřešit ty potřeby pacienta, které nepotřebují jeho fyzickou přítomnost v ordinaci.
 2. Poskytnutí přesných informací o zdravotním stavu a léčebných plánech je realizováno v rámci tří opatření:
  • snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu. Jeho výstupem je chráněný přístup občana k informacím o svém zdravotním stavu, o předepsaných léčivech, o doporučeném léčebném režimu, o termínech a typu kontrol vyplývajících z jeho individuálního zdravotního plánu apod. Tato služba umožní lepší kontrolu občana nad péčí o své vlastní zdraví,
  • umožnění přístupu k záznamům blízkých osob (na základě rozhodnutí pacienta nebo jeho oprávněného zástupce). K tomuto účelu bude vytvořen systém správy souhlasů a přístupů osob oprávněných nahlížet do pacientovy dokumentace, resp. k jeho zdravotním záznamům. Tato služba umožní oprávněným osobám přístup ke zdravotním informacím občana a zlepšit kvalitu zejména neformální péče,
  • otevřený přístup k osobnímu účtu v systému úhrad zdravotních služeb. Jeho výstupem je umožnění / zprostředkování autorizovanému přístupu občana ke jeho osobnímu účtu vedenému zdravotní pojišťovnou.
 3. Rozvoj informační podpory při péči o vlastní zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti:
  • otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře zdraví a dostupných preventivních programech. Jeho výstupem je informační kanál, který bude občana navigovat k důvěryhodným zdrojům informací o zdravotní péči a zdravém životním stylu. Tato služba umožní občanům přístup k informacím potřebným pro udržení zdraví a ve chvíli nemoci k jejímu lepšímu zvládání, 
  • zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím kvalifikovaných informací. Jeho výstupem je informační kanál, který bude občana směřovat k důvěryhodným vzdělávacím portálům a nabídne mu asistenci při řešení nejrůznějších životních situaci. Tato služba umožní občanovi prohlubovat své znalosti v péči o své zdraví a zpřesní jeho rozhodování při řešení životních situací ve zdravotně-sociální oblasti,
  • ucelená komunikační podpora péče o chronicky nemocné. Jeho výstupem je zpřístupnění informaci o doporučených léčebných postupech u konkrétních chronických onemocnění a autorizovaný přístup občanů ke svým individuálním léčebným plánům. Tato služba umožní občanům lépe rozumět své nemoci a posílí dodržování léčebných pokynů a kvalitu sebepéče.

Výstupy naplnění specifických cílů

Portál jako nástroj odborné informační podpory občanů, ale i zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví se stane významným nástrojem podpory a propagace péče o vlastní zdraví, informovanosti občanů o dostupnosti a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb a bude mít dopad na zvýšení kvality zdravotní péče, bezpečí pacientů a v konečném důsledku i na růst efektivity zdravotnického systému.

Vytvoření uceleného, přehledného a důvěryhodného veřejného zdroje informací povede k růstu zdravotní gramotnosti, k omezení nárůstu zdravotních rizik z důvodu aplikace nesprávných doporučení v řízení vlastního životního stylu, k prosazení efektivních postupů při péči o chronicky nemocné.

Národní zdravotnický portál bude provozován a spravován MZ ČR (nebo jím určenou organizací (jako například Národním centrem elektronického zdravotnictví). Hlavním zdrojem financování budou zdroje ESI Fondů a státního rozpočtu. V některých případech bude účelné využít zdrojů zdravotních pojišťoven a soukromých subjektů, které budou mít na financování vlastní ekonomické zájmy. Zapojení pacientů do péče o vlastní zdraví, péče o chronicky nemocné, využívání prostředků telemedicíny, apod, jsou faktory, které budou stále více motivátory pro dosahování vyšší efektivity zdravotnického systému a lze tedy očekávat zapojení zdravotních pojišťoven.

Pro zajištění chodu portálu bude potřeba vytvořit celý ekosystém přispěvatelů a redaktorů a stanovit jejich práva, povinnosti a odpovědnosti.

Indikátory dosažení strategického cíle

Základním indikátorem dosažení tohoto strategického cíle „Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví“ bude rostoucí počet registrovaných i neregistrovaných uživatelů Národního zdravotnického informačního portálu a míra spokojenosti jeho uživatelů. Bude třeba zvolit a nastavit indikátory, kterými bude měřeno vyšší zapojení občana do péče o vlastní zdraví.

Hlavní bariéry a rizika realizace (dopad nulové varianty strategického cíle)

Rizikem pro dosažení tohoto strategického cíle je v prvé řadě složitá organizace přispěvatelů a redaktorů a jejich ochota a zainteresovanost poskytovat validní informace na portál. Pokud by přetrvávala nedostatečná úroveň podpory aktivní role občana, lze očekávat prohlubování nerovností v přístupu ke zdravotním službám a k omezení dopadu jinak dobře koncipovaných preventivních programů. Dobrovolnosti zapojení jednotlivých subjektů musí být vyvážena vysokou motivací. Ta je však v řadě případů postavená na „tlaku občanů a rozšířenosti služby“. V řadě případů chybí počáteční motivace pro „první účastníky“ a následně pro další potenciální účastníky, kteří musí vynaložit nějaké úsilí pro vstup do Portálu. Pro úspěšné zavedení portálu bude tedy nutné nastavit vhodné motivační faktory pro jednotlivé cílové skupiny a nastavit jejich cílové stavy v minimálních hodnotách/počtech.


[1] Zdravotnickými pracovníky a dalšími pracovníky ve zdravotnictví

Aktuality

Elektronický podpis obrazové zdravotnické dokumentace

17.9.2018

Diskuze nad možnostmi legislativně vyhovující (eIDAS) a zároveň v praxi proveditelné implementace pravidel vedení elektronické obrazové zdravotnické dokumentace v naší národní praxi.

Podrobnosti

29.8.2018 proběhne setkání k tématu "Založení IHE Česká republika"

27.8.2018

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) je mezinárodní iniciativa věnovaná sdílení dat v rámci zdravotní péče.

Podrobnosti

Informace o probíhající podpoře vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví

21.8.2018

Pro zajištění koordinovaného rozvoje elektronizace zdravotnictví je nutné vytvořit v České republice odbornou autoritu schopnou zajišťovat soustavný rozvoj konceptu elektronického zdravotnictví - Národní centrum elektronického zdravotnictví.

Podrobnosti

Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

5.6.2018

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.