Hlavní stránka

Strategický cíl 4. Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví

Graf Soustava Strategického cíle 4

Strategickým cílem elektronizace zdravotnictví je zlepšení dostupnosti a transparentnosti zdravotních služeb, zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy a podpora programu Zdraví 2020 prostřednictvím nástrojů elektronického zdravotnictví jako specifické součásti systému eGovernmentu. Zavádění prvků elektronického zdravotnictví musí být prováděno v souladu s legislativními i technickými podmínkami a potřebami všech aktérů systému, zejména pak na straně pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. Elektronizace vybraných procesů zdravotního systému bude systémově podporována s cílem motivovat pacienty i poskytovatele k zavádění a využívání nových postupů, systémů a aplikací. Při řešení elektronického zdravotního záznamu by mělo být pacientovi umožněno zvolit si správce svých dat bez obavy z narušení soukromí či ztráty dat. 

Východiska a požadavky na naplnění strategického cíle

Elektronické zdravotnictví bude budováno na základě českých i zahraničních zkušeností a bude vycházet z následujících principů:

 1. Primárním cílem rozvoje elektronického zdravotnictví musí být přínos pro pacienty a kvalitu zdravotní péče.
 2. Právo pacienta na zajištění odpovídající péče, ochranu osobní důstojnosti a ochranu osobních údajů nesmí být zaváděním prostředků elektronického zdravotnictví oslabeno, ale naopak posilováno.
 3. Lékaři a další odborní pracovníci ve zdravotnictví musí být zapojováni do projektů již ve fázi přípravy záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení.  Názory odborné veřejnosti musí být v rámci projektů aktivně získávány a přiměřeně zohledňovány.
 4. Před zavedením nových nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví do praxe musí být vždy dostatečným způsobem ověřena a vyhodnocena jejich použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost.
 5. Zavádění elektronického zdravotnictví na základě plošně stanovené povinnosti je principiálně nesprávné. Při zavádění nových služeb a nástrojů elektronického zdravotnictví je třeba využívat především pozitivní motivace a zavádět nové technologie postupně a uvážlivě tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu, ohrožení pacienta nebo zhoršení podmínek práce zdravotníků.
 6. Všude, kde je to možné a účelné, je třeba při tvorbě nových řešení využívat veškeré dostupné vědecko-výzkumné poznatky a ověřené technologie, včetně standardů pro výměnu a zobrazování zdravotnických informací.

Dopady naplnění jednotlivých specifických cílů v kontextu strategického cíle

Systém správy elektronického zdravotnictví musí zajistit efektivní, kontrolované a koordinované zavádění elektronizace v souladu s  národními zájmy a prioritami vyjádřené v národních strategiích. Pro naplnění tohoto úkolu je nezbytné ustanovit subjekt vybavený zodpovědností za systém správy elektronického zdravotnictví a vybavený nezbytnými pravomocemi, odbornou kapacitou a odpovídajícími finančními prostředky. Tento subjekt bude řízen a kontrolován MZ ČR se zapojením dalších klíčových organizací.

Výstupy naplnění specifických cílů

Strategický cíl sestává se tří specifických cílů a odpovídajících opatření:

 1. Rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb:
  • optimalizace a tvorba autoritativních registrů – zdrojů autoritativních dat,
  • vznik (bezpečné) infrastruktury pro výměnu zdravotnických informací na regionální a národní úrovni,
  • zavedení systému poskytování služeb systémem vedení agend dle vzoru eGOV,
  • konsolidace zdravotních, hygienických a dalších registrů jako nástrojů elektronického zdravotnictví,
  • autorizace, autentizace a řízení oprávnění poskytovatelů,
  • řízení souhlasů a přístupů,
  • snadná a přesná identifikace pacienta a získávání pacientských údajů.
 2. Standardy a interoperabilita:
  • klinické terminologie a klasifikace,
  • interoperabilita a přístup k datům,
  • datové struktury a sady, EHR,  EMR, PHR, …
 3. Správa a infrastruktura elektronického zdravotnictví:
  • vedení, politiky a strategie elektronického zdravotnictví,
  • legislativní a regulační rámec,
  • ochrana soukromí, politiky jakosti a bezpečnosti,
  • spolupráce zainteresovaných stran na národní a EU úrovni,
  • podpora přijímání a užívání standardů.

Indikátory dosažení strategického cíle

Hlavním identifikátorem dosažení tohoto cíle je ustanovení subjektu odpovědného za systém správy elektronického zdravotnictví (Národního centra elektronického zdravotnictví - NCeZ). Další dva indikátory jsou uvedené u příslušných specifický cílů.

Hlavní bariéry a rizika realizace (dopad nulové varianty strategického cíle)

Hlavním rizikem je nenalezení politické shody na vytvoření Národního centra a jeho ustanovení. Pokud se je nepodaří vytvořit, stát nebude moci naplnit cíle této strategie ani závazky Akčního plánu č. 11 Elektronizace zdravotnictví Národní strategie Zdraví 2020.

Systém elektronického zdravotnictví bude velmi kriticky hodnocen z pohledu možného úniku či zneužití citlivých osobních dat, především dat pacientů, ale také lékařů a dalších účastníků systému. Proto musí být otázky kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí pečlivě zvažovány a opakovaně ověřovány v průběhu celého životního cyklu realizace všech opatření od jejich návrhu, implementaci až po provozování a změnové řízení. Role pacienta při rozhodování o vlastním soukromí musí být systémem nejen respektována, ale v maximální možné míře posilována.

Záměrem strategie je ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví (NCeZ), které bude nést zodpovědnost za přípravu a rozvoj elektronizace zdravotnictví, nicméně výstupy tohoto centra budou záviset na zapojení mnoha odborníků, z velké části IT odborníků, kteří reálně elektronické zdravotnictví vytvoří a budou následně udržovat. Na českém trhu je dlouhodobě nedostatek IT odborníků, konkurence se soukromou sférou je vysoká, proto otázka získávání a udržení lidských zdrojů představuje riziko a jednu z hlavních bariér realizace strategického cíle 4. Infrastruktura a správa elektronického zdravotnictví.

Aktuality

Podporujeme založení národní iniciativy organizace IHE-Europe

17.10.2018

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo aktivitu některých účastníků sektoru elektronizace zdravotnictví spočívající v založení národní iniciativy organizace IHE-Europe.

Podrobnosti

Setkání k aktuálním projektům a záměrům v oblasti eHealth

15.10.2018

Dne 12. října 2018 uspořádalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky setkání se zástupci nemocničního sektoru, na kterém byl představeny aktuální projekty a záměry v oblasti elektronizace zdravotnictví ...

Podrobnosti

Legislativa a Standardy eHealth v ČR - novinky

23.9.2018

Aktuální informace k legislativní přípravě standardizace elektronického zdravotnictví, zpracování Národního katalogu standardů elektronického zdravotnictví a Národního standardizačního rámce elektronického zdravotnictví v ČR

Podrobnosti

Mapa webu

Kontakty

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

+420 224 971 111

+420 224 971 111

Odběr novinek

Pokud si přejete dostávat informace o novinkách, napište nám prosím svoji adresu.